Skip to main content

Warunki korzystania z witryny internetowej

Za pomocą niniejszego dokumentu (oraz dokumentów, do których się on odwołuje) firma Omron Healthcare Europe B.V. oraz jej firmy stowarzyszone z regionu EMEA (określane dalej jako „my” lub „firma Omron”) pragną poinformować o warunkach, na jakich Użytkownicy (zarejestrowani i goście) mogą korzystać z witryn firmy Omron („Witryny”). Określenie „Użytkownik” oznacza każdą osobę korzystającą z Witryny. Przed rozpoczęciem korzystania z witryny należy starannie zapoznać się z niniejszymi warunkami. Rozpoczęcie korzystania z witryny oznacza akceptację warunków i wyrażenie zgody na ich przestrzeganie. Użytkownicy, którzy nie wyrażają zgody na niniejsze warunki korzystania, nie powinni korzystać z witryny.

Dostęp do Witryny

Dostęp do Witryny jest przyznawany tymczasowo i zastrzegamy sobie prawo, aby bez wcześniejszego powiadomienia zakończyć lub zmodyfikować świadczone za jej pośrednictwem usługi (patrz poniżej). Nie ponosimy odpowiedzialności za brak dostępności Witryny bez względu na przyczynę tego stanu, czas jego trwania i okres wystąpienia.

Od czasu do czasu możemy ograniczyć dostęp do części lub całości Witryny lub umożliwić go tylko zarejestrowanym użytkownikom.

Użytkownicy, którzy wybrali lub otrzymali kod identyfikacyjny, hasło lub inne dane związane z naszymi procedurami bezpieczeństwa muszą traktować te dane jako poufne. Nie wolno udostępniać ich stronom trzecim. Zastrzegamy sobie prawo, by w dowolnym czasie zdezaktywować wybrany lub nadany kod identyfikacyjny użytkownika lub hasło, jeśli naszym zdaniem dany Użytkownik nie przestrzega postanowień niniejszego zbioru warunków.

Prawa własności intelektualnej

Jesteśmy właścicielem wszystkich praw intelektualnych do Witryny i publikowanych w niej materiałów lub posiadamy licencję na ich użycie. Dzieła te są chronione przepisami prawa autorskiego i międzynarodowymi traktatami. Wszelkie związane z tym prawa są zastrzeżone.

Zabronione jest używanie jakichkolwiek materiałów z Witryny w celach komercyjnych bez uprzedniego uzyskania pozwolenia od nas lub naszych licencjodawców.

Dozwolone jest wydrukowanie jednej kopii oraz pobieranie fragmentów stron Witryny wyłącznie do użytku osobistego. Można także kierować uwagę osób ze swojej firmy na materiały zawarte w naszej Witrynie.

Cyfrowe ani papierowe kopie materiałów pochodzących z Witryny nie mogą być w żaden sposób modyfikowane. Zabronione jest także wykorzystywanie ilustracji, zdjęć, filmów, grafik oraz sekwencji audio bez towarzyszącego im oryginalnie dźwięku.

Należy zawsze wymieniać nas (oraz innych rozpoznanych dostawców materiałów) jako autorów materiałów zawartych w Witrynie.

Opieranie się na opublikowanych informacjach

Materiały publikowane w Witrynie nie powinny być traktowane jako porady, na których można się opierać. Niniejszym zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za poleganie na tych materiałach.

Witryna podlega regularnym zmianom

Dążymy do regularnego aktualizowania Witryny i możemy w każdej chwili zmienić jej zawartość. W razie potrzeby możemy zawiesić dostęp do Witryny lub zamknąć ją na czas nieokreślony. Nie jesteśmy zobowiązani do aktualizowania materiałów zawartych w witrynie i w związku z tym mogą one być nieaktualne.

Nasza odpowiedzialność

Materiały znajdujące się w Witrynie są publikowane bez spełniania jakichkolwiek warunków i bez gwarancji dokładności. W zakresie dopuszczonym przez prawo my, inni członkowie naszej grupy firm oraz powiązane z nami strony trzecie wyłączamy:

 • odpowiedzialność za wszelkie warunki i gwarancje, które mogłyby być dorozumiane

 • odpowiedzialność za wszelkie bezpośrednie, pośrednie i wynikowe straty lub szkody poniesione przez Użytkownika w związku z Witryną lub jej użyciem, niemożnością użycia lub wynikiem użycia oraz w związku z którąkolwiek z witryn powiązanych łączami z naszą Witryną i z jakimikolwiek opublikowanymi w niej materiałami, w tym między innymi za:

  • utratę przychodu lub dochodu

  • utratę okazji biznesowych

  • utratę zysków lub umów

  • utratę oczekiwanych oszczędności

  • utratę danych

  • utratę wartości renomy firmy

  • zmarnowany czas poświęcony na zarządzanie lub prace biurowe

  • obrażenia lub śmierć

złamanie postanowień umowy lub inne zdarzenia, wynikające z czynu niedozwolonego (w tym między innymi zaniedbania), nawet jeśli można je było przewidzieć

Nie ma to wpływu na naszą odpowiedzialność, która nie może być wyłączona ani ograniczona ze względu na określone przepisy prawa.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zgadza się zwolnić firmę Omron z odpowiedzialności za wszelkie straty, roszczenia i wydatki, w tym wynagrodzenia prawników i inne dotyczące ich wydatki, związane z naruszeniem przez Użytkownika niniejszych warunków użycia lub z korzystaniem z Witryny.

Informacje o Użytkowniku i jego odwiedzinach w Witrynie

Informacje o Użytkowniku są przetwarzane zgodnie z naszymi zasadami ochrony danych osobowych i korzystania z plików cookie. Korzystanie z Witryny oznacza wyrażenie zgody na takie przetwarzanie danych i zagwarantowanie, że podawane dane są dokładne.

Opinie

Wszelkie dane, uwagi lub materiały opublikowane lub wysłane za pośrednictwem Witryny, w tym pytania, uwagi, sugestie i temu podobne („Informacje zwrotne”) zostaną uznane za jawne i niezastrzeżone. Firma Omron nie będzie mieć żadnych zobowiązań związanych z takimi Informacjami zwrotnymi i będzie mogła je swobodnie powielać, wykorzystywać, ujawniać, prezentować, przekształcać, tworzyć na ich podstawie opracowania i rozpowszechniać je wśród innych osób bez żadnych ograniczeń.

Ponadto firma Omron może w dowolny sposób i w dowolnym celu użyć pomysłów, koncepcji, know-how lub technik zawartych w takich informacjach zwrotnych między innymi do opracowania, produkcji i marketingu produktów wykorzystujących takie informacje zwrotne. Zabronione jest umieszczanie lub przesyłanie do lub z tej Witryny jakichkolwiek informacji zwrotnych:

 • które stanowią pogróżki, pomówienia, są obsceniczne, nieprzyzwoite, obraźliwe, napastliwe, pornograficzne, stanowią nadużycie, zachęcają do zachowań rasistowskich, dyskryminują, grożą, skandalizują, zniesławiają, są bluźniercze, nieprawdziwe, naruszają prywatność lub które mogą denerwować lub sprawiać kłopoty

 • dla których nie uzyskano wszystkich niezbędnych licencji i/lub pozwoleń

 • które stanowią lub zachęcają do czynów, które mogą zostać uznane za przestępstwo, stanowić podstawę pozwu cywilnego lub mogą w jakikolwiek inny sposób łamać prawo lub naruszać prawa stron trzecich, czy to na terytorium Holandii, czy dowolnego innego kraju na świecie

Wirusy, działania hackerów i inne przestępstwa

Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać Witryny do świadomego wprowadzania wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb logicznych ani innych materiałów, które mogą być szkodliwe lub niebezpieczne w znaczeniu technicznym. Zabronione jest podejmowanie prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Witryny, serwera hostującego witrynę oraz wszelkich serwerów, komputerów i baz danych połączonych z witryną. Zabrania się atakowania witryny, w tym między innymi poprzez ataki typu DoS lub DDoS.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody lub straty spowodowane przez ataki typu DOS, wirusy i inne szkodliwe materiały, które mogą zainfekować komputer, oprogramowanie, dane lub inne materiały Użytkownika, które wynikają z korzystania z Witryny lub pobierania materiałów opublikowanych w niej lub w jakiejkolwiek innej witrynie, która jest z nią połączona.

Łącza do Witryny

Umieszczanie łączy do naszej strony głównej jest dopuszczalne pod warunkiem, że odbywa się w sposób uczciwy i zgodny z prawem, nie szkodzi reputacji naszej firmy i nie ma na celu jej wykorzystywania. Nie wolno jednak wykorzystywać łączy w sposób sugerujący związek z nami, naszą aprobatę lub nasze poparcie tam, gdzie taka sytuacja nie zachodzi.

Użytkownik nie może umieszczać łączy w witrynach nie stanowiących jego własności.

Nie wolno wyświetlać Witryny w ramce umieszczonej na stronie innej witryny ani tworzyć łączy do innych części Witryny niż strona główna. Zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia zgody na umieszczanie łączy bez wcześniejszego zawiadomienia.

Użytkownicy, którzy chcą skorzystać z innych materiałów z Witryny niż wymienione powyżej, powinni skierować prośbę na adres info.omronhealthcare@eu.omron.com

Łącza z Witryny

Znajdujące się w Witrynie łącza do innych witryn i zasobów dostarczanych przez strony trzecie mają wyłącznie charakter informacyjny. Nie mamy żadnej kontroli nad zawartością tych witryn i zasobów i nie odpowiadamy za nie ani za ewentualne straty lub szkody poniesione w wyniku korzystania z nich.

Zmiany warunków korzystania z Witryny

Zastrzegamy sobie prawo, by w dowolnym momencie zmodyfikować niniejsze Warunki poprzez wprowadzenie zmian na tej stronie. Użytkownicy powinni okresowo zapoznawać się z treścią tej strony, aby dowiedzieć się o wprowadzonych zmianach. Część zapisów niniejszych warunków korzystania może ponadto zostać zastąpiona przez uwagi bądź zapisy umieszczone w innych częściach Witryny.

Jurysdykcja i stosowane przepisy prawa

Niniejsze Warunki korzystania z Witryny podlegają przepisom prawa holenderskiego i są interpretowane zgodnie z nimi. Spory powstające w związku z niniejszymi warunkami podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów holenderskich.

Kontakt

Wszelkie wątpliwości dotyczące materiałów opublikowanych w Witrynie oraz pytania, uwagi i prośby związane z niniejszymi Warunkami prosimy przesyłać nam pocztą e-mail na adres info.omronhealthcare@eu.omron.com lub pocztą tradycyjną na adres Omron Europe B.V., Marketing and Communication Department, Scorpius 33, 2132LR, Hoofddorp, The Netherlands.

Dziękujemy za odwiedzenie naszej witryny.

Wybierz maksymalnie 2 produkty.