Skip to main content

Polityka prywatności firmy OMRON

1. Wstęp

Firma OMRON Healthcare Europe B.V. oraz jej spółki stowarzyszone w regionie EMEA („OMRON” lub „my”) są zobowiązane do ochrony i poszanowania prywatności użytkownika. Niniejsza Polityka prywatności określa podstawy przetwarzania danych osobowych użytkownika podczas zakupu naszych produktów („Produkty”) lub podczas odwiedzania naszych stron internetowych lub aplikacji, interakcji z nami lub korzystania z innych usług świadczonych przez nas („Usługi”). Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami w celu zrozumienia naszych poglądów i praktyk dotyczących danych osobowych użytkownika oraz sposobu, w jaki będziemy się z nimi obchodzić.

2. Gromadzone przez nas dane osobowe

Dla celów niniejszej Polityki prywatności dane osobowe oznaczają wszelkie informacje, za pomocą których możemy identyfikować użytkownika (zwane łącznie: „Danymi osobowymi”). Dane osobowe gromadzone przez nas przy zakupie naszych Produktów lub korzystaniu z naszych Usług obejmują wymienione niżej dane.

W przypadku zwykłych Danych osobowych:

a. Dane kontaktowe użytkownika. Imię i nazwisko, adres pocztowy i inne dane kontaktowe, takie jak numer telefonu i adres e-mail, zapytania użytkownika, wszelkie skargi i zażalenia lub inne dane, które może on dobrowolnie podać.

b. Informacje gromadzone automatycznie. Informacje techniczne, w tym adres IP użytkownika oraz typ i wersja przeglądarki, które możemy gromadzić na przykład podczas korzystania z plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i podobnych technologii na naszych stronach internetowych, które gromadzą informacje o korzystaniu z naszych stron internetowych lub aplikacji. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej Polityce dotycząca plików cookie.

c. Informacje dotyczące korzystania przez użytkownika z naszych Usług online. Obejmują one dane dotyczące odwiedzanych stron, produktów i usług, które użytkownik lubi, a także — jeśli istnieje sklep internetowy — zawartość porzuconego koszyka.

d. Zakupy online użytkownika. Dane gromadzone przez nas przy zakupie produktu w trybie online, takie jak kwota i data zakupu, zakupiony produkt lub usługa, strona internetowa, za pośrednictwem której użytkownik dokonuje zakupu, metoda płatności, status płatności, rabat, sposób dostawy i adres dostawy.

e. Recenzje użytkownika. Opinie, doświadczenia, preferencje i zainteresowania, a także recenzje produktów i wydarzeń, które użytkownik publikuje na naszych stronach internetowych lub udostępnia nam online bądź za pośrednictwem mediów społecznościowych.

f. Dane komunikacyjne. Zapytania użytkownika, wszelkie skargi i zażalenia oraz wszystkie inne dane, które otrzymujemy, komunikując się z użytkownikiem telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, mediów społecznościowych lub innych środków elektronicznych.

g. Informacje zebrane z innych źródeł. Możemy zbierać informacje z dostępnych na rynku źródeł, takich jak agregatory danych i publiczne bazy danych. Możemy łączyć te informacje (np. imię i nazwisko, zainteresowania, publicznie obserwowane dane) z informacjami, które gromadzimy od użytkownika w celu ułatwienia naszej komunikacji z nim i udoskonalenia naszych produktów i usług, a także możemy poprosić o wyraźną zgodę użytkownika osobno, jeśli jest to wymagane prawem.

h. Dane edukacyjne. Dane, które gromadzimy, jeśli Użytkownik weźmie udział w szkoleniu elektronicznym lub kursie, takie jak rejestracja i podejścia do egzaminów, zapisy dotyczące ukończenia i certyfikatów, oceny zaliczające i aktywność.

i. Dane ruchu sieciowego. Dane, które gromadzimy, gdy Użytkownik połączy się z siecią gościa (Wi-Fi) OMRON. Dotyczy to m.in. adresu IP oraz danych geolokalizacji Użytkownika.

W przypadku szczególnych kategorii Danych osobowych:

Będziemy również gromadzić informacje na temat stanu zdrowia, które użytkownik dobrowolnie nam przekazuje w kontaktach z nami, na przykład podczas korzystania z niektórych produktów lub usług firmy OMRON związanych z opieką zdrowotną. Będziemy wykorzystywać dane na temat zdrowia podane nam dobrowolnie przez użytkownika wyłącznie za jego uprzednią zgodą lub zgodnie z jego wskazaniami i tylko w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności. W każdej chwili użytkownik może odmówić lub odwołać swoją zgodę. W tym celu należy zapoznać się z poniższą częścią „Prawa użytkownika”.

3. Cele wykorzystywania Danych osobowych

Firma OMRON gromadzi i wykorzystuje Dane osobowe użytkownika do celów podanych poniżej i w sposób zgodny z prawem. Prosimy pamiętać, że w zakresie, w jakim posiadamy już informacje o użytkowniku, możemy je wykorzystywać w tych samych celach.

a. W celu realizacji naszej umowy z użytkownikiem. W celu realizacji naszych zobowiązań wynikających z wszelkich umów zawartych między użytkownikiem a nami oraz w celu dostarczenia użytkownikowi informacji i usług, których zażąda, w tym obsługi jego żądań, zapytań i skarg. W przypadku, gdy możliwe jest zamówienie Produktów lub zamówienie Usług online, przetwarzamy te dane w celu zarządzania i obsługi zakupów i zamówień użytkownika.

b. W przypadku działań handlowych naszych lub stron trzecich. Możemy wykorzystywać Dane osobowe użytkownika (zarówno w formie zagregowanej, jak i indywidualnej), takie jak dane kontaktowe użytkownika, jego konto oraz elektroniczne dane identyfikacyjne, w celu reklamowania naszych Produktów i Usług, nawiązania z użytkownikiem kontaktu w celach marketingowych lub innych celach komercyjnych, jeżeli użytkownik jest naszym istniejącym klientem, a także do analizy i poprawy jakości naszych Produktów i Usług, jak również, aby zrozumieć użytkownika jako klienta i zapewnić mu lepsze wrażenia z użytkowania. Dzięki temu możemy tworzyć profile osobiste i oceniać, co może zainteresować użytkownika, możemy mierzyć lub rozumieć skuteczność reklam, które oferujemy użytkownikowi i innym oraz dostarczać odpowiednie reklamy. Gdy Użytkownik weźmie udział w naszym szkoleniu elektronicznym lub kursie, wykorzystamy Dane osobowe do zapewniania takich usług. Ponadto wykorzystujemy dane ruchu sieciowego zebrane podczas uzyskiwania dostępu przez Użytkownika do naszej sieci gościa (Wi-Fi) na potrzeby ochrony naszej sieci.

Możemy również wykorzystywać Dane osobowe użytkownika do innych uzasadnionych celów handlowych, takich jak generowanie zagregowanych statystyk dotyczących użytkowników naszych Usług, planowanie, rozwój, produkcja, sprzedaż, instalacja i konserwacja maszyn i urządzeń, pomoc w zakresie bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom, administrowanie naszą stroną internetową i działania wewnętrzne, w tym rozwiązywanie problemów, analiza danych, testowanie, badania, cele statystyczne i ankietowe; ułatwianie działalności biznesowej, stosowanie zbiorów zasad i procedur firmy, umożliwianie przeprowadzania transakcji korporacyjnych, takich jak łączenie, sprzedaż, reorganizacja, przenoszenie aktywów lub działalności firmy OMRON, przejęcia, bankructwo lub podobne zdarzenia, lub w innych zgodnych z prawem celach biznesowych dozwolonych przez obowiązujące prawo.

c. Korzystanie z informacji na podstawie zgody użytkownika. Dane osobowe, o których mowa powyżej w punkcie „Szczególne kategorie Danych osobowych", mogą być przez nas wykorzystywane do celów określonych w niniejszej Polityce, jednak nastąpi to dopiero po uzyskaniu zgody użytkownika na ich wykorzystanie.

Możemy wykorzystywać Dane osobowe użytkownika do celów komunikacji marketingowej (na podstawie profilów użytkownika) za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS lub innych środków elektronicznych za zgodą użytkownika.

Zgodę można wycofać w każdej chwili; patrz część „Prawa użytkownika” poniżej.

d. Przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych. Dane osobowe użytkownika mogą być wykorzystywane do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji biznesowej, spełniania zgodnych z prawem żądań władz publicznych oraz zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa ustawowego i wykonawczego lub w inny sposób wymagany przez prawo.

4. Wspólne użytkowanie

Dane osobowe użytkownika udostępniamy wymienionym niżej podmiotom:

a. Administratorzy danych w ramach Grupy OMRON. Dane osobowe użytkownika będą udostępniane odpowiedzialnym spółkom OMRON, które mogą wykorzystywać dane osobowe użytkownika zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Przegląd odpowiednich odpowiedzialnych spółek firmy OMRON można znaleźć tutaj. If you would like to contact any of these companies, please send an email to omce-odp@omron.com.

b. Usługodawcy i podmioty zajmujące się przetwarzaniem danych. Okresowo angażowani są zewnętrzni sprzedawcy, w tym:

  • partnerzy biznesowi, dostawcy (np. dostawcy usług IT) i podwykonawcy w zakresie realizacji wszelkich umów zawieranych z nimi lub w celu świadczenia usług w naszym imieniu;

  • instytucje finansowe, głównie do prowadzenia badań kredytowych dotyczących naszych klientów;

  • analitycy i dostawcy wyszukiwarek, którzy pomagają nam w ulepszaniu i optymalizacji naszej strony internetowej, tacy jak Google Analytics.

W toku świadczenia swoich usług będą oni uzyskiwać dostęp, otrzymywać, utrzymywać lub w inny sposób przetwarzać Dane osobowe w naszym imieniu. Nasze umowy z tymi usługodawcami nie zezwalają na wykorzystywanie Danych osobowych użytkownika do własnych celów. Zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi podejmujemy uzasadnione z handlowego punktu widzenia kroki, aby wymagać od podmiotów zewnętrznych odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych i przetwarzania ich wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami.

c. Partnerzy. Czasami możemy oferować użytkownikowi usługę we współpracy z partnerami (na przykład współsponsorami lub licencjodawcami, licencjobiorcami lub dystrybutorami naszych markowych produktów). W związku z tym będziemy musieli ujawnić dane osobowe użytkownika tym partnerom. Zgodnie z obowiązującym prawem podejmiemy uzasadnione z handlowego punktu widzenia kroki, aby wymagać od podmiotów zewnętrznych odpowiedniego zabezpieczenia Danych osobowych użytkownika i przetwarzania ich wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami lub jako współadministratorzy. Ponadto wyraźnie powiadomimy użytkownika o udostępnieniu, przy tym będzie on miał możliwość sprzeciwienia się takiemu udostępnieniu. Tam, gdzie jest to wymagane prawem, poprosimy użytkownika o uprzednią zgodę.

d. Podmioty zewnętrzne w przypadku wymogów prawnych. Ujawniamy również Dane osobowe użytkownika, które zostały nam powierzone, jeśli wymaga tego prawo lub w związku z dochodzeniem, wymogami regulacyjnymi, postępowaniem sądowym, nakazem sądowym lub procesem sądowym, lub w celu ochrony praw firmy OMRON i naszych spółek zależnych oraz bezpieczeństwa naszych systemów i witryn internetowych.

e. Podmioty zewnętrzne w związku z transakcją korporacyjną. Ponadto informacje o naszych klientach, w tym Dane osobowe, mogą być ujawniane w ramach fuzji, sprzedaży, przekazania aktywów firmy OMRON, przejęcia, upadłości lub podobnego zdarzenia.

f. Strony trzecie w przypadku oferowania naszych szkoleń elektronicznych i kursów. Po zakończeniu przez Użytkownika jednego z tych kursów w zależności od zatrudnienia możemy udostępnić Dane osobowe pracodawcy Użytkownika. Aby uzyskać informacje o sposobie przetwarzania Danych osobowych do tego celu, należy skontaktować się z pracodawcą.

g. Inne podmioty zewnętrzne w oparciu o zgodę. Ujawniamy również informacje o użytkowniku, w tym jego Dane osobowe, podmiotom zewnętrznym, jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę lub zwrócił się do nas z takim wnioskiem.

5. Przekazywanie danych osobowych na szczeblu międzynarodowym

W większości przypadków Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Informujemy jednak, że firma OMRON będzie również przekazywać i przetwarzać wszelkie Dane osobowe przekazane nam przez użytkowników w krajach innych niż kraj ich zamieszkania, na przykład do Japonii. Przepisy prawa tych krajów mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony Danych osobowych użytkownika. Firma OMRON będzie zatem dążyć do zapewnienia wszelkich odpowiednich zabezpieczeń i przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych w związku z takim przekazywaniem, w szczególności w odniesieniu do Danych osobowych przekazywanych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Oznacza to, że zawarliśmy prawnie niezbędne umowy z odbiorcami Danych osobowych użytkownika, w tym standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską lub, w razie potrzeby, inny organ nadzorczy.

Użytkownik ma prawo do otrzymania kopii każdej dokumentacji wykazującej podjęcie odpowiednich zabezpieczeń, składając odpowiedni wniosek na adres e-mail omce-odp@omron.com.

6. Zabezpieczenia

Firma OMRON podejmie uzasadnione kroki w celu zapewnienia właściwego zabezpieczenia Danych osobowych użytkownika przy użyciu odpowiednich środków technicznych, fizycznych i organizacyjnych, tak aby były one chronione przed nieuprawnionym lub bezprawnym wykorzystaniem, zmianą, nieuprawnionym dostępem lub ujawnieniem, przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem i utratą.

Podejmujemy kroki w celu ograniczenia dostępu do Danych osobowych użytkownika do tych osób, które muszą mieć do nich dostęp w jednym z celów wymienionych w niniejszej Polityce prywatności. Ponadto zapewniamy, że wszelkie podmioty zewnętrzne przetwarzające Dane osobowe użytkownika w równym stopniu zapewniają poufność, integralność i bezpieczeństwo Danych osobowych.

7. Przechowywanie danych

Dane osobowe użytkownika są przez nas przechowywane tylko tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone (na przykład przez czas niezbędny do zapewnienia obsługi klienta, udzielenia odpowiedzi na pytania lub rozwiązania problemów technicznych), chyba że prawo wymaga dłuższego okresu lub jest to konieczne do obrony przed roszczeniem prawnym.

8. Prawa użytkownika

Z zastrzeżeniem warunków określonych w obowiązującym prawie, użytkownik ma prawo do żądania, wglądu, korekty, aktualizacji, usunięcia, ograniczenia wykorzystania lub usunięcia Danych osobowych, które nam przekazał, lub do żądania otrzymania elektronicznej kopii takich Danych osobowych w celu przekazania ich innej firmie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres omce-odp@omron.com z określeniem żądania użytkownika. Odpowiemy na jego prośbę zgodnie z obowiązującym prawem.

We wniosku należy podać, jakie dane osobowe użytkownik chciałby zmienić, czy użytkownik chce, aby dane zostały usunięte z naszej bazy danych lub użytkownik może w inny sposób poinformować nas o ograniczeniach, jakie chciałby wprowadzić w odniesieniu do wykorzystywania jego danych. Postaramy się spełnić prośbę użytkownika tak szybko, jak to możliwe.

Prosimy pamiętać, że być może będziemy musieli zachować niektóre Dane osobowe w celu prowadzenia dokumentacji i/lub finalizacji wszelkich transakcji, które użytkownik rozpoczął przed złożeniem wniosku o zmianę lub usunięcie danych.

W przypadku, gdy Dane osobowe użytkownika przetwarzane są na podstawie jego zgody, może on w każdej chwili ją wycofać, wysyłając wiadomość e-mail na adres omce-odp@omron.com z wyszczególnieniem swojej prośby, bez wpływu na legalność przetwarzania zgody na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Użytkownik może złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w kraju członkowskim zamieszkania, jeśli uzna, że gromadzenie i wykorzystywanie jego Danych osobowych narusza niniejszą Politykę prywatności lub obowiązujące prawo.

9. Inne strony internetowe

Nasze strony internetowe mogą czasem zawierać łącza do stron internetowych podmiotów zewnętrznych, takich jak nasi partnerzy biznesowi, sieci mediów społecznościowych, organizacje branżowe i firmy zależne. Korzystając z takiego łącza, należy pamiętać, że w witrynach docelowych mogą obowiązywać odrębne zasady ochrony prywatności użytkowników, za które nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Przed przesłaniem swoich Danych osobowych do takiej witryny należy zapoznać się z odpowiednimi zasadami.

10. Zmiany polityki

Niniejsza Polityka prywatności może być okresowo zmieniana, a jej zaktualizowana wersja będzie dostępna na naszych stronach internetowych. Jednakże w przypadku zasadniczej zmiany charakteru wykorzystania Danych osobowych użytkownika lub w przypadku zmiany w jakikolwiek inny sposób mający dla niego znaczenie, zapewnimy, że informacje te zostaną przekazane użytkownikowi również przed faktycznym wejściem zmiany w życie.

11. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub naszego postępowania z Danymi osobowymi użytkownika w ogóle, lub jeśli użytkownik chce skorzystać ze swoich praw, należy wysłać do nas wiadomość e-mail na adres omce-odp@omron.com, pamiętając o podaniu, czego dotyczy zapytanie.

Data publikacji: wrzesień 2022 r.

Wybierz maksymalnie 2 produkty.