Ogólne zasady i warunki sprzedaży towarów przez Internet – Omron Healthcare Europe B.V. (wersja dla Polski)

1. BASIS OF AGREEMENT

1.1. Niniejsze Ogólne Zasady i Warunki Sprzedaży Towarów przez Internet (dalej „Warunki”) mają zastosowanie do wszelkich ofert, zamówień, potwierdzeń, faktur i umów, na mocy których Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Towary i/lub świadczyć Usługi po potwierdzeniu Zamówień złożonych przez Kupującego za pośrednictwem Witryny Sprzedającego. Niniejsze Warunki stanowią również regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

1.2. W niniejszych Warunkach „Sprzedawca” oznacza spółkę Omron Healthcare Europe B.V. i/lub  podmioty z nią powiązane; „Kupujący” oznacza osobę, której zamówienie na Towary zostało przyjęte przez Sprzedawcę; „Towary” oznaczają produkty i/lub usługi sprzedawane w danym momencie przez Sprzedawcę za pośrednictwem Witryny; „Zamówienie” oznacza złożoną przez Kupującego ofertę kupna Towarów od Sprzedawcy; a „Witryna” oznacza witryny internetowe znajdujące się na stronie www.omron-healthcare.pl lub na innych stronach internetowych, które mogą zostać utworzone w przyszłości w celu zastąpienia ww. strony.

2. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

2.1. Poprzez korzystanie z Witryny, Kupujący zawiera ze Sprzedawcą nieodpłatną umowę o świadczenie usług w postaci możliwości korzystania z Witryny (dalej „Umowa o świadczenie usług”). Umowa o świadczenie usług, na którą składa się umożliwienie składania Zamówień, zostaje zawarta na czas określony i kończy się w chwili, gdy Zamówienie zostało złożone albo Kupujący zaprzestał składania Zamówienia.

2.2. Sprzedawca obowiązany jest do świadczenia usług zgodnie z niniejszymi Warunkami, jak również z przepisami prawa. W szczególności Sprzedawca nie będzie udostępniał Kupującemu treści niezgodnych z prawem. Sprzedawca dołoży wszelkich starań dla zapewnienia niezakłóconej możliwości korzystania z Witryny.

2.3. Aby korzystać z Witryny (oraz z usług świadczonych drogą elektroniczną) i móc zawrzeć umowę sprzedaży Towarów, Kupujący musi:

  • mieć dostęp do komputera albo innego podobnego urządzenia (przykładowo smartfona albo tabletu) podłączonego do Internetu,
  • używać przeglądarki obsługującej CSS oraz JavaSript,
  • mieć włączoną obsługę plików cookies,
  • mieć włączoną obsługę okien typu “pop-up",
  • mieć ważny adres mailowy,
  • przeczytać i zaakceptować niniejsze Warunki,
  • przeczytać i zaakceptować Politykę prywatności, Politykę dotyczącą plików cookie oraz Warunki korzystania ze strony internetowej.

2.4. W ramach korzystania z Witryny Kupujący ma prawo do:

  1. przeglądania informacji w Witrynie i zawierania ze Sprzedawcą umów sprzedaży.

2.5. Kupujący zobowiązuje się do korzystania z Witryny zgodnie z niniejszymi Warunkami, w szczególności do nieudostępniania niezgodnych z prawem bądź nielegalnych treści w czasie trwania Umowy.

2.6. Aby złożyć reklamację na usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, Kupujący powinien skontaktować się z Kupującym pod www.omron-healthcare.pl , podając następujące dane: imię i nazwisko, datę i charakter zdarzenia, dane kontaktowe. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź zostanie przekazana na papierze albo na innym trwałym nośniku.

2.7. Umowa o świadczenie usług może zostać wypowiedziana zarówno przez Kupującego, jak i Sprzedawcę.

2.8. Kupujący może wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług w każdym czasie poprzez zaprzestanie korzystania z Witryny albo zaprzestanie składania Zamówienia. Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług w przypadku gdy Kupujący naruszy postanowienia niniejszych Warunków.

3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

3.1. Zamówienia Kupującego złożone w naszej Witrynie stanowią złożoną Sprzedawcy przez Kupującego ofertę zakupu Towarów określonych w Zamówieniu Kupującego zgodnie z art. 66 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku.

Zamówienia stają się wiążące jedynie wówczas, gdy zostaną one potwierdzone przez Sprzedawcę niezwłocznie, w ciągu 2 dni roboczych, po ich otrzymaniu, w drodze dostarczenia potwierdzenia zaakceptowania oferty. Zaakceptowanie oferty będzie zawierać wszelkie niezbędne elementy zamówienia, tzn. przedmiot zamówienia, pełna cena zamówienia, sposób oraz termin dostawy zamówienia przez Sprzedawcę oraz prawo do odstąpienia od umowy.

Z chwilą potwierdzenia oferty przez Sprzedawcę zostaje zawarta wiążąca umowa (dalej „Umowa”), do której będą miały zastosowanie niniejsze Warunki. Następnie Sprzedawca wyśle Kupującemu potwierdzenia nadania przesyłki albo zawiadomienie o możliwości odbioru Towarów.

3.2. Aby móc złożyć Zamówienie, Kupujący musi mieć ukończone co najmniej 18 lat oraz posiadać ważny adres mailowy. Kupujący dodaje do koszyka Towary, które pragnie zakupić, a następnie wskazuje Sprzedawcy preferowaną metodę dostawy, adres dostawy, adres do wystawienia faktury/rachunku oraz informacje o metodzie płatności. Przed złożeniem Zamówienia Kupujący powinien zapoznać się z treścią niniejszych Warunków i zaakceptować je. Kupujący ma również możliwość zapoznania się z Towarami, które zamierza zakupić oraz z ich cenami (w tym z ewentualnymi opłatami dodatkowymi takimi jak koszty dostawy), a także ze wszelkimi informacjami podanymi przed złożeniem zamówienia.

3.3. Przetwarzając Zamówienie, Sprzedawca potwierdzi dostępność Towaru, ponieważ fakt prezentacji Towarów w Witrynie Sprzedawcy nie stanowi ani wprost, ani w sposób dorozumiany zapewnienia o dostępności Towarów. W przypadku gdy Towar jest niedostępny, Sprzedawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Kupującego w drodze mailowej. Kupujący może zaczekać aż Towary staną się znowu dostępne albo anulować Zamówienie. Jeżeli Kupujący anuluje Zamówienie, Sprzedawca ma obowiązek zwrócić wszelkie kwoty, które Kupujący wpłacił na rzecz Sprzedawcy.

3.4. Towary sprzedawane są jedynie w ilościach odpowiadających zwykłym potrzebom przeciętnego gospodarstwa domowego. Dotyczy to zarówno liczby Towarów zamówionych w ramach pojedynczego Zamówienia, jak i kilku Zamówień na zakup tego samego Towaru przez tego samego Kupującego lub na ten sam adres dostawy. W tym celu Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Zamówienia w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że Kupujący zamierza dokonać odsprzedaży Towarów.

Sprzedawca odmówi przyjęcia Zamówienia zlecającego dostawę na adres firmy transportowo-spedycyjnej lub na adres skrzynki pocztowej.

3.5. Polityka Prywatności, Polityka dotycząca plików Cookie oraz Warunki korzystania ze strony internetowej Sprzedawcy stanowią integralną część niniejszych Warunków, dlatego Kupujący powinien zapoznać się uważnie z ich treścią przed złożeniem Zamówienia.

4. CENA I ZAPŁATA

4.1. Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT, ale nie obejmują kosztów dostawy. Łączny koszt realizacji zamówienia Kupującego stanowi sumę ceny zamówionego Towaru oraz podatku VAT według aktualnie obowiązującej stawki oraz właściwego kosztu dostawy podanego na etapie finalizacji zamówienia.

4.2. Dostępne metody płatności podane są w Witrynie na stronie dotyczącej płatności. Płatności powinny być realizowane w walucie wskazanej na fakturze.

4.3. Składając zamówienie oraz klikając na przycisk „Zapłać teraz “, Kupujący zgadza się na naliczenie opłat zgodnie z informacjami podanymi w formularzu Zamówienia. Sprzedawca przyjmuje od Kupującego zapłatę za Towary w momencie złożenia Zamówienia przez Kupującego.

4.4. Wyświetlane w Witrynie informacje na temat cen i dostępności mogą zostać zmienione przez Sprzedawcę w stosunku do przyszłych zamówień. Nie wpływa to na zamówienia złożone przed dokonaniem takiej zmiany.

5. DOSTAWA

5.1. Dostawy będą realizowane wyłącznie na terytorium Polski w sposób wybrany przez Kupującego. W przypadku gdy Kupujący poprosi o możliwość odbioru Towarów z punktu odbioru, Towary będą mogły być odebrane w dowolnym momencie w okresie wskazanym w tym celu przez Sprzedawcę.

5.2. Towary zostaną dostarczone w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia następującego po dniu zawarcia Umowy.

5.3. W przypadku gdy Kupujący nie będzie obecny pod adresem dostawy w momencie dostawy Towarów, stosownie do danego przypadku zostanie podjęta druga próba dostawy Towarów. Jeżeli dostawa nie powiedzie się, Towary zostaną zwrócone do Sprzedawcy, Zamówienie zostanie anulowane, a Sprzedawca zwróci Kupującemu wszelkie kwoty wpłacone przez Kupującego na rzecz Sprzedawcy.

5.4. Koszty dostawy mogą się różnić w zależności od adresu dostawy Kupującego oraz szybkości dostawy.

5.5. Towary uznaje się za dostarczone w momencie udostępnienia ich przez Sprzedawcę w uzgodnionym miejscu dostawy.

6. TYTUŁ WŁASNOŚCI I RYZYKO

6.1. Prawo własności i ryzyko utraty przechodzi na Kupującego w momencie dostarczenia Towarów.

7. GWARANCJA

7.1. Towary podlegają gwarancji producenta, zgodnie z którą, z zastrzeżeniem warunków określonych poniżej, Towary w momencie dostawy będą wolne od i) wad materiałowych i produkcyjnych oraz ii) zastawów i obciążeń. Gwarancja taka obowiązuje przez okres trzech lat dla wyrobów medycznych w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U, 2019, poz. 175) oraz przez okres dwóch lat dla pozostałych wyrobów zgodnie z dokumentacją dołączoną do każdego produktu. Powyższe nie obejmuje części zapasowych, akcesoriów oraz części eksploatacyjnych takich jak np. rękawy, które objęte są gwarancją jednoroczną.

Żadne z postanowień punktu 7 niniejszych Warunków nie narusza praw Kupującego wynikających z rękojmi za wady rzeczy zgodnie z Kodeksem Cywilnym z dnia 23 kwietnia 1964 roku.

7.2. W przypadku zgłoszenia Sprzedawcy uzasadnionego roszczenia dotyczącego Towarów zgodnie z niniejszymi Warunkami, Sprzedawca  dokona naprawy lub wymiany Towarów lub ich części. W przypadku gdy żaden z ww. środków nie będzie gospodarczo uzasadniony, Sprzedawca może zwrócić Kupującemu Cenę Towarów niespełniających warunków powyższej gwarancji.

7.3. Z zastrzeżeniem wyraźnych gwarancji udzielonych w niniejszych Warunkach Sprzedawca nie przyznaje żadnych warunków, nie udziela żadnych gwarancji oraz nie składa żadnych oświadczeń, wyraźnych lub dorozumianych, w drodze czynności prawnej jak i faktycznej, w tym m.in. żadnych dorozumianych gwarancji satysfakcjonującej jakości, przydatności handlowej, zdatności do określonego celu, tytułu prawnego oraz nienaruszenia prawa, które są niniejszym w całości w sposób wyraźny wyłączone w najszerszym dopuszczalnym prawnie zakresie.

7.4. Oprogramowanie dostarczane przez Sprzedawcę jest dostarczane zgodnie z jego aktualnym stanem i Sprzedawca nie przyznaje żadnych warunków, nie udziela żadnych gwarancji oraz nie składa żadnych oświadczeń żadnego rodzaju odnośnie oprogramowania, w tym m.in. żadnych dorozumianych gwarancji satysfakcjonującej jakości, przydatności handlowej, zdatności do określonego celu, tytułu prawnego oraz nienaruszenia prawa, które są niniejszym w całości w sposób wyraźny wyłączone w najszerszym dopuszczalnym prawnie zakresie. Ponadto Sprzedawca nie gwarantuje rezultatów użycia ani że oprogramowanie jest wolne od wirusów, lub że jego używanie będzie niezakłócone. Oprogramowanie nie jest objęte gwarancją wolności od błędów, interoperacyjności ani kompatybilności z innymi urządzeniami lub oprogramowaniem.

7.5. W przypadku gdy Sprzedawca dostarcza oprogramowanie lub sprzęt od osób trzecich (stron innych niż Sprzedawca), żadna z udzielonych w niniejszych Warunkach gwarancja nie znajduje zastosowania. Warunki i gwarancje takich stron trzecich będą miały zastosowanie wyłącznie do oprogramowania lub sprzętu od tychże osób trzecich, a Sprzedawca przekaże jedynie na żądanie informacje o takich warunkach lub gwarancjach.

7.6. Na wypadek gdyby powyższe ograniczenia/ zastrzeżenia prawne zostały uznane za nieważne przez właściwy sąd lub organ władzy publicznej, Kupujący zgadza się na to, aby przysługujące mu odszkodowanie zostało ograniczone do ceny zakupu Towarów niespełniających warunków gwarancji udzielonej w niniejszym punkcie 7.

7.7. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie zgłaszać Sprzedawcy, za pośrednictwem strony Obsługi Serwisowej w Witrynie, wszelkie zdarzenia dotyczące Towarów takie jak awaria, pogorszenie się charakterystyki lub działania Towaru zakupionego od Sprzedawcy, w tym błędne użycie wskutek cech ergonomicznych, a także fakt przekazania przez producenta nieodpowiednich lub niewystarczających informacji oraz każdy niepożądany efekt uboczny.

8. ZWROTY I ANULOWANIA

8.1. Kupujący może anulować lub zwrócić Zamówienie bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wejścia w fizyczne posiadanie Towarów przez Kupującego lub osobę inną niż przewoźnik, wskazaną przez Kupującego jako osoba, która ma wejść w posiadanie Towarów. W tym celu Kupujący ma obowiązek powiadomić Sprzedawcę o swojej decyzji o anulowaniu lub zwrocie Zamówienia, kontaktując się z Sprzedawcą poprzez wypełnienie formularza anulowania Zamówienia znajdującego się w Witrynie Sprzedawcy.

8.2. W przypadku gdy Towary sprzedawane są w połączeniu z innymi produktami lub w ramach pakietu rabatowego, w ramach którego inne Towary są oferowane bezpłatnie lub po obniżonej cenie, Kupujący ma obowiązek na żądanie Sprzedawcy zwrócić wraz z zakupionym Towarem Towar oferowany dodatkowo. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wystawienia Kupującemu faktury za niezwrócone Towary zaoferowane bezpłatnie lub po obniżonej cenie.

8.3. Po otrzymaniu powiadomienia o anulowaniu Zamówienia Sprzedawca ma obowiązek skontaktować się z Kupującym i przekazać mu szczegółowe informacje na temat miejsca, do którego należy zwrócić Towary oraz inne stosowne instrukcje. Kupujący musi zwrócić Towary Sprzedawcy bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, dokąd Towary mają zostać zwrócone oraz innych stosownych instrukcji.

8.4. Zwrot Towarów następuje na ryzyko i koszt Kupującego, chyba że Sprzedawca zaoferuje pokrycie kosztów zwrotu. Pokrycie przez Sprzedawcę kosztów zwrotu nie oznacza zwolnienia Kupującego z odpowiedzialności za należytą dbałość o Towary do momentu ich bezpiecznego otrzymania przez Sprzedawcę.

8.5. W przypadku gdy wartość Towarów zostanie obniżona wskutek obchodzenia się z nimi przez Kupującego w sposób wykraczający poza zakres niezbędny do ustalenia charakteru, charakterystyki lub sposobu funkcjonowania Towarów, Sprzedawca będzie uprawniony do żądania zwrotu przez Kupującego takiej obniżki wartości oraz do potrącenia jej od kwot wpłaconych przez Kupujący na rzecz Sprzedawcy. Sprzedawca zwróci Kupującemu pozostałe saldo sumy ceny i standardowych kosztów dostawy zapłaconych na rzecz Sprzedawcy po potrąceniu obniżki wartości Towarów oraz ewentualnych kosztów odbioru Towarów poniesionych przez Sprzedawcę („Suma”).

8.6. Sprzedawca ma obowiązek zwrócić Sumę w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez niego zawiadomienia o zwrocie.

8.7. Sprzedawca zwróci Sumę, wykorzystując tę samą metodę płatności, z której skorzystał Kupujący, chyba że Kupujący wyrazi zgodę na skorzystanie z innej metody płatności.

9. PRAWA OCHRONNE

9.1. Wszelkie prawa autorskie, patenty, tajemnice handlowe oraz inne prawa ochronne i prawa własności intelektualnej do Towarów, ich opakowań oraz wszelkie informacje dostarczone przez Sprzedawcę Kupującemu pozostają przy Sprzedawcy, a Kupujący nie nabywa żadnych praw własności intelektualnej ani licencji dotyczących Towarów oraz nie może kopiować ani w żaden sposób dopuszczać się naśladownictwa Towarów.

10. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

10.1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczywistą stratę i/lub utratę korzyści, chyba że szkoda została spowodowana z winy umyślnej Sprzedawcy.

Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania do odpowiedzialności ustawowej, w szczególności odpowiedzialności wynikającej z Ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, odpowiedzialności za produkt niebezpieczny zgodnie z Kodeksem cywilnym z dnia 23 kwietnia 1964 roku oraz odpowiedzialności za zawinioną szkodę na osobę.

10.2. Sprzedawca dostarczy Kupującemu produkt wraz z instrukcją używania produktu we właściwy sposób. Jednakże informacji zawartych w instrukcji nie można intepretować ani traktować jako profesjonalnej porady medycznej lub jako porady w sprawie konkretnych medycznych faktów lub kwestii. Sprzedawca nie może i nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowe wykorzystanie takich informacji przez Kupującego.

11. POSTANOWIENIA OGÓLNE

11.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszych Warunków w dowolnym momencie bez uprzedniego zawiadomienia. Zmiany takie nie będą jednak miały zastosowania do Zamówień złożonych przed udostępnieniem zaktualizowanych Warunków w Witrynie. Zaktualizowane Warunki zostaną udostępnione w Witrynie w tym samym miejscu, w którym znajdują się niniejsze Warunki.

11.2. Zawiadomienia należy wysyłać w formie pisemnej faksem lub na adres siedziby/ miejsca zamieszkania bądź w stosownych przypadkach pocztą lotniczą. Każda ze stron ma obowiązek niezwłocznie pisemnie zawiadomić drugą stronę o każdej zmianie adresu lub numerów faksów.

11.3. Obowiązkiem Kupującego jest zapoznać się i stosować się do wszelkich mających zastosowanie wymogów i ograniczeń nakładanych przez organy władzy państwowej lub inne organy bądź przedsiębiorstwa w zakresie posiadania, używania, importu, eksportu lub odsprzedaży Towarów.

11.4. Nieskorzystanie lub opóźnione skorzystanie przez Sprzedawcę lub Kupującego z któregokolwiek z przysługujących im praw nie stanowi zrzeczenia się lub utraty takich praw.

11.5. W przypadku gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane przez jakikolwiek właściwy organ za nieważne lub nieskuteczne, w całości lub częściowo, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień niniejszych Warunków oraz reszty takich nieważnych lub nieskutecznych postanowień.

12. PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ ROZPATRYWANIE SKARG

12.1. Niniejsze Warunki oraz wszelkie zawarte na ich podstawie Umowy podlegają przepisom prawa polskiego.

12.2. W przypadku gdyby Kupujący miał uwagi, skargi lub obawy dotyczące któregokolwiek z zakupionych przez niego Towarów, może on zgłosić swoją skargę przy użyciu formularza kontaktowego znajdującego się na stronach Obsługi Serwisowej w Witrynie Sprzedawcy.

12.3. W przypadku gdyby Kupujący miał skargi dotyczące sprzedaży poprzez Internet dokonanej z Witryny Sprzedawcy, może on zgłosić je również za pośrednictwem Europejskiej Internetowej Platformy Rozstrzygania Sporów (European Online Dispute Resolution Platform) znajdującej się pod adresem: http:/ec.europa.eu/odr.

13. DANE KONTAKTOWE SPRZEDAWCY

13.1. Omron Europe Healthcare B.V.:

Adres siedziby: Scorpius 33, 2132LR, Hoofddorp, Holandia.
Wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Holenderską Izbę Handlową pod numerem KvK34210306.

13.2. Sprzedaż Internetowa Omron – Obsługa Serwisowa: można się z nią skontaktować za pośrednictwem strony Obsługi Serwisowej w Witrynie Sprzedawcy.

13.3. Niniejsze Warunki wchodzą w życie z dniem 05-11-2019.